• Telefon: +47 75 71 99 00
  • post@gip.no

beredskapsstyrken

BRANN OG ULYKKE

Beredskapsstyrken på Yara Glomfjord er også brannvesen for tettstedet Glomfjord. Beredskapsstyrken inngår i Yara Glomfjord, som er en bedrift i industrivernklasse 1. Styrken har tunell-beredskapen for de tre veitunellene i området. I alt er om lag 50 personer knyttet til beredskapsstyrken, og ca 40 av disse inngår i brannkorpset som igjen består av 6 lag. Det er vaktskifte hver fredag, og da går et nytt vaktlag i gang med ei ukelang disponibelvakt.  Medlemmene i brannkorpset gjennomgår en omfattende opplæring i henhold til de krav som til enhver tid stilles til slikt mannskap. Her kan nevnes førstehjelp, kjemikaliehåndtering, samband, oljeutslipp, trafikkuhell og egen veitunell-øvelse, samt drilling på røykdykking og slukking.

INDUSTRIVERN

Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø og materielle verdier, og er en del av det norske totalforsvaret. Som industrivernpliktig bedrift plikter Yara Glomfjord å organisere, utstyre og øve et industrivern som er best mulig tilpasset bedriftens risikoforhold og egenart. Oppgavene omfatter forebyggende og beredskapsmessige tiltak etter forskrifter fra Justisdepartementet. Yara’s hovedmål er å unngå skader og ulykker, motvirke helseskade samt skade på materielle verdier og miljø. Ettersom industrivern inngår i bedriftens arbeid på helse, miljø og sikkerhet, omfattes det også av Arbeids- og administrasjonsdepartementet sin forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.